Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 190-194
HYGIENIC REQUIREMENTS FOR THE USE OF DESINFECTANTS FOR CHILDREN IN INSTITUTIONS
A.P. Ivakhno1, I.P. Koziarin1, M.O. Rosada1
1 SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION

: 579.63:661.163
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.190

SUMMRY:
The article is considered the issues of using desinfectants for children in institutions, directed at preserving the health of the younger generation.

REFERENCES:
1. Aksenov V.. O nekotorykh aktualnykh problemakh praktiki primeneniya dezinfitsiruyushchikh preparatov [About Some Topical Problems of the Use of Disinfectants]. oscow ; 2002 : 18 p. (in Russian).
2. Arzhakov V.N. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2004 ; 10 : 44-45 (in Russian).
3. Zarytskyi .. Dezinfektolohiia: v 3-kh chastynakh. Ch.1. Zahalni pytannia. Dezinfikuiuchi zasoby ta yikh zastosuvannia [Disinfectology: 3 Parts. Part 1. General Issues. Disinfectants and their Uses]. Zhytomyr ; 2001 : 384 p. (in Ukrainian).
4. Zarytskyi .. SES : Profilaktychna medytsyna. 2008 ; 1: 52-55 (in Ukrainian).
5. Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob : Zakon Ukrainy 5460-VI vid 16.10.2012 [On Protection of the Population Against Infectious Diseases: Law of Ukraine No. 5460-VI, 16.10.2012]. (in Ukrainian). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
6. Poriadok Derzhavnoi reiestratsii (perereiestratsii) dezinfektsiinykh zasobiv, zatverdzhenyi Postanovoiu KMU vid 03.07.2006 r. 908 [The Procedure of the State Registration (Re-Registration) of Disinfectants, Approved by the CMU Resolution No. 908,03.07.2006]. (in Ukrainian). URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/40902070
7. Rosada M.O., Serdiuk A.M., Polka N.S. et al. Posibnyk z hihiienichnoho navchannia pratsivnykiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Handbook of Hygienic Training for Employees of Preschool Institutions]. Kyiv ; 2014 : 191 p. (in Ukrainian).
8. Rosada M.O. Naukovi zasady hihiienichnoi otsinky nebezpeky dlia naselennia mikrobiolohichnoho zabrudnennia likuvalno-profilaktychnykh ta pobutovykh zakladiv : avtoref. dys. doktora med. nauk [Scientific Principles of the Hygienic Risk Assessment for the Population of the Microbiological Contamination of Treatment - Preventive and Household Institutions: Dr. Med. Diss. Abs.]. Kyiv ; 2018 : 44 p. (in Ukrainian).