Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 102-108
HYGIENIC SUBSTANTIATION OF A NEW CLASS CARBAMATES FUNGICIDE BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATION IN THE WATER OF PONDS
S.T. Omelchuk1, A.I. Syrota1
1 BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

: 613:632.952:628.113
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.102

SUMMRY:
Introduction. Among the new pesticides relevant one is application of benthiavalicarb-isopropyl pertaining to the carbamates class.
Hygienic standards and regulations are not approved for this substance in Ukraine.
The aim of studies was to substantiate the maximum allowable concentration (MAC) of new carbamates class fungicide benthiavalicarb-isopropyl in the water.
Materials and methods. Physical and chemical, organoleptic, photometric, chromatographic, and statistical analysis methods were used.
Results. Threshold concentrations of benthiavalicarb-isopropyl were established according to organoleptic properties of water at the level of 0.06 mg/dm3 (limiting criteria odor at 20), to gen-eral-sanitary index 0.06 mg/dm3 (limiting criteria influence on biochemical oxygen intake and nitrification processes) and to sanitary-toxicological index of hazard 0.005 mg/dm3.
Conclusions. The maximum allowable concentrations (MAC) of benthiavalicarb-isopropyl in water on the level 0,005 mg/dm3 were scientifically substantiated (limiting criteria of hazard sani-tary-toxicological).

REFERENCES:
1. Potapenko G.Ye. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. 2013 ; 1084 : 233-236 (in Ukrainian).
2. Khomko N.Yu., Kovalchuk O.Z. and Chaika O.G. Zabrudnennia vody richky Vereshchytsia pestytsydamy [Water Pollution of the River Vereshchitsa with Pesticides]. 2015. (in Ukrainian). URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30268/1/051-297-301.pdf
3. Kasianchuk V.V. and Fodchenko I.A. Osoblyvosti vmistu khlororhanichnykh pestytsydiv v morskii vodi pryberezhnykh zon Odeskoi oblasti [Features of the Content of Organochlorine Pesticides in the Seawater of the Coastal Zones of Odesa Oblast]. In : Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny [Problems of Animal Engineering and Veterinary Medicine]. Kharkiv ; 2014 ; 29 (2) : 256-261 (in Ukrainian).
4. Metodicheskie ukazaniya po gigienicheskoy otsenke novykh pestitsidov : MU 4263-87 [Guidelines for the Hygienic Assessment of New Pesticides: MU No. 4263-87]. Moscow; 1988 : 210 p. (in Russian). URL : http://docs.cntd.ru/document/1200092699
5. Metodicheskie ukazaniya po primeneniyu raschetnykh i ekspress-eksperimentalnykh metodov pry gigienicheskom normirovanii khimicheskikh soedineniy v vode vodnykh obektov [Guidelines for the Use of Calculated and Express Experimental Methods for Hygienic Regulation of Chemical Compounds in Water of Water Bodies]. oscow ; 1979. (in Russian). URL : http//www.http://docs.cntd.ru/document/675400110.
6. Metodicheskie ukazaniya po razrabotke i nauchnomu obosnovaniyu predelno dopustimykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv v vode vodoemov [Guidelines for the Development and Scientific Substantiation of the Maximum Allowable Concentrations of Harmful Substances in the Water of Water Basins]. oscow ; 1976. (in Russian).
7. EFSA. Conclusion Regarding the Peer Review of the Pesticide Risk Assessment of the Active Substance Benthiavalicarb. Scientific Report. 2007 : 81 p.
8. Hihiienichna klasyfikatsiia pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti : DSanPiN 8.8.1.002-98 [Hygienic Classification of Pesticides by a Degree of Danger: SSanRN 8.8.1.002-98]. Kyiv; 1998 : 20 p. (in Ukrainian).