Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 71, 2021   -   Pages: 158-166
ANALYSIS OF THE STATE OF METHODS OF ANALYTICAL MONITORING OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS OF VEGETABLE ORIGIN, COMPONENTS OF DIETARY SUPPLEMENTS
V.I. Lyashenko1, M.G. Levin1, O.M. Holichenkov1, O.Y. Kucherenko1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.158

SUMMRY:
Today in Ukraine there is a question about the quality of biologically active compounds of plant origin, components of dietary supplements in terms of their safety for humans.
Purpose. To analyze the methods of analytical monitoring of biologically active compounds (BAC) of plant origin, which are part of dietary supplements (DS) and to identify issues of their possible further development. Pharmacopoeial and research analytical methods for qualitative and quantitative determination of biologically active compounds (BAC) of plant origin: flavonoid compounds, saponins and alkaloids - components of dietary supplements (DS) are considered.
In analytical studies of flavonoids, their qualitative identification of flavonoids is based on their physicochemical properties: determine the melting point, specific rotation, comparison of UV, IR, mass and NMR spectra with the spectra of known samples and use universal chemical reactions - color and color reactions with metal ions and chromogenic reagents. Both paper and thin layer chromatography, as well as colorimetric and spectrometric methods of analysis are used.
For the detection of saponins in plant raw materials used reactions that can be divided into three groups based on the physical properties of saponins (foaming reactions); those based on the chemical properties of saponins (color and sedimentary reactions) and those based on the biological properties of saponins (hemolysis). In biological methods of research of saponins use definition of hemolytic index and foam number for cardiac glucosides - cardiotonic activity on laboratory animals.
Of the modern research methods for the study of ALS often use high performance liquid chromatography. Today, several common color reactions are used that can be used to check for or identify alkaloids. However, color reactions are nonspecific, but they are often very sensitive and usually depend on the dehydration or oxidation of alkaloids to form a characteristic color.

KEYWORDS:
flavonoids of compounds, saponins and alkaloids, physicochemical methods.

REFERENCES:
1. Zaprometov M.N. Osnovy biokhimii fenolnykh soedineniy [Fundamentals of Biochemistry of Phenolic Compounds]. Moscow. 1974 : 203 p. (in Russian).
2. Fedoseeva A.A., Lebedkova O.S., Kanibolockaya L.V. Antioksidantnaya aktivnost nastoev chaya [Antioxidant Activity of Tea Infusions]. Khimiya rastitelnogo syrya [Chemistry of Vegetable Raw Materials]. 2008 ; 3 : 123-127 (in Russian).
3. Konopleva M.M. Farmakognoziya: prirodnye biologicheski aktivnye veshchestva [Pharmacognosy: Natural Biologically Active Substances]. Vitebsk. 2007 : 273 p. (in Russian).
4. Georgievskij V.P., Komisarenko N.F., Dmitruk S.E. Biologicheski aktivnye veshchestva lekarstvennykh rasteniy [Biologically Active Substances of Medicinal Plants]. Novosibirsk : Nauka : Sibirskoe otdelenie. 1999 : 333 p. (in Russian).
5. British Pharmacopoeia 2007. London : System Simulation Ltd. 2007.
6. Farmakopeya SShA: USP 29. Natsionalnyy formulyar. NF24 [US Pharmacopoeia: USP 29. Na-tional Form. NF24]. Moscow : GYeOTAR-Media. 2009 : 1720 p. (in Russian).
7. Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. 2-e vyd. Dopovnennia 3 [State Pharmacopoeia of Ukraine. 2nd Type. Appendix 3]. Kharkiv : Derzhavne pidpryiemstvo Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv [State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoe-ial Center for Quality of Medicines"]. 2018 : 416 p. (in Ukrainian).
8. Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. 2-e vyd. Dopovnennia 4 [State Pharmacopoeia of Ukraine. 2nd Type. Appendix 4]. Kharkiv : Derzhavne pidpryiemstvo Ukrainskyi naukovyi farma-kopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv [State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines"]. 2020 : 600 p. (in Ukrainian).
9. Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. XI izdanie. Vypusk I [State Pharmacopoeia of the USSR. XI Edition. Issue I]. Moscow : Medicina. 1987 : 334 p. (in Russian).
10. Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. XI izdanie. Vypusk II [State Pharmacopoeia of the USSR. XI Edition. Issue II]. Moscow : Medicina. 1989 : 398 p. (in Russian).
11. Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. X izdanie [State Pharmacopoeia of the USSR. X Edition]. Moscow : Medicina. 1968 : 1079 p. (in Russian).
12. Trineeva O.V., Safonova I.I., Safonova E.F., Slivkin A.I. Opredelenie flavonoidov i issledovanie vliyaniya usloviy khraneniya na ikh soderzhanie v plodakh oblepikhi metodom TSH [Determination of Flavonoids and Study of the Influence of Storage Conditions on their Content in Sea Buckthorn Fruits by TLC]. Sorbtsionnye i khromatograficheskie processy [Sorption and Chromatographic Processes]. 2012 ; 2 (5) : 806-813 (in Russian).
13. Checheta O.V., Safonova E.F., Slivkin A.I., Safonova I.I. Zayavitel i patentoobladatel: GOU VPO VGU [Applicant and Patent Holder: VSU]. Sposob kolichestvennogo opredeleniya rutina metodom tonkosloynoy khromatografii [The Method of Quantitative Determination of Rutin by THIN-layer Chromatography], Patent 2469316 RF, MKP G01N30/92. 2011118413/28; declared 06.05.2011; publ. 10.12.2012. BI. 34 : 8 p. (in Russian).
14. Maltseva A.A., Trineeva O.V., Chistjakova A.S. et al. Tonkosloynaya khromatografiya v analize flavonoidov rastitelnykh obektov [Thin Layer Chromatography in the Analysis of Flavonoids of Plant Objects]. Farmacy. 2013 ; 1 : 13-16 (in Russian).
15. Rutenberg A., Lomako E.V. Reaktsiya kompleksoobrazovaniya v metodikakh kolichestvennogo opredeleniya flavonoidov [Complexation Reaction in Methods of Quantitative Determination of Flavonoids]. In : Aktualnye voprosy sovremennoy mediciny i farmacii: materialy 64-y itogovoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov i molodykh uchenykh (1718 aprelya 2012 g.) [Current Issues of Modern Medicine and Pharmacy: Materials of the 64th Final Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists (April 17-18, 2012]. Vitebsk : Ed. VGMU. 2012 : 300301 (in Russian).
16. Belikov V.V., Kolesnik N.T. Sposob kolichestvennogo opredeleniya flavonoidov v rastitelnom syre [Method for Quantitative Determination of Flavonoids in Vegetable Raw Materials]. A. s. SSSR 1507394. 1989 (in Russian).
17. Dawson R., Elliot D., Elliot W., Jones K. Spravochnik biokhimika [Handbook of Biochemistry]. Moscow .: Mir. 1991 : 544 p. (in Russian).
18. Temerdashev Z.A., Frolova N.A., Kolychev I.A. Opredelenie fenolnykh soedineniy v lekarstvennykh rasteniyah metodom obrashchenno-fazovoy VEZhKh [Determination of Phenolic Compounds in Medicinal Plants by Reversed-Phase HPLC]. Zhurn. analit. khimii [Analyte Chemistry Journal]. 2011 ; 66 (4) : 417-424 (in Russian). DOI : https://doi.org/10.1134/S1061934811040150
19. Hostettmann K., Marston A. Saponins. Cambridge : Cambridge University Press. 1995 : 548 p. DOI : https://doi.org/10.1017/CBO9780511565113
20. Sur S.V. Metody vydeleniya, identifikatsii i opredeleniya terpenovykh soedineniy [Methods for Isolation, Identification and Determination of Terpene Compounds]. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal [Chemical-Pharmaceutical Journal]. 1990 ; 5 : 45-50 (in Russian).
21. Frantsuzskaya farmakopeya, X izd. T. 2 [French Pharmacopoeia, X ed. Vol. 2]. 1990 (in Russian).
22. El Mabruki Kh., Naukhova I.E., Sorokin V.V., Minina S.A. Razrabotka metodiki kolichestvennogo opredeleniya saponinov v trave gryzhnika gologo Herniaria glabra L. [Development of a Method for Quantitative Determination of Saponins in the Grass of the Common Hernias - Herniaria Glabra L.]. In : Nauchnye vedomosti. Seriya meditsina, farmatsiya [Scientific Papers. Series Medicine, Pharmacy]. 2014. 24 (195) ; 28 : 235-238 (in Russian).
23. Mironenko I.V., Brezhneva T.A., Selemenev V.F. UF-spektrofotometricheskoe opredelenie triterpenovykh saponinov proizvodnykh oleanolovoy kisloty [UV-Spectrophotometric Determination of Triterpene Saponins - Derivatives of Oleanolic Acid]. Khimiya rastitelnogo syrya [Chemistry of Vegetable Raw Materials]. 2011 ; 3 : 153-157 (in Russian). DOI : https://doi.org/10.1007/s11094-010-0421-x
24. Kurkin V.A., Ryazanova T.K., Zulkarnyaeva L.V. Kolichestvennoe opredelenie saponinov v preparatakh aralii manchzhurskoy [Quantitative Determination of Saponins in Preparations of Manchurian Aralia]. Khimiya rastitelnogo syrya [Chemistry of Vegetable Raw Materials]. 2017 ; 3 : 163-168 (in Russian).

FOR CITATION:
Lyashenko V.I., Levin M.G., Holichenkov O.M., Kucherenko O.Y. Analiz stanu metodiv analitychnoho monitorynhu biolohichno aktyvnykh spoluk roslynnoho pokhodzhennia, skladovykh diietychnykh dobavok [Analysis of the State of Methods of Analytical Monitoring of Biologically Active Compounds of Vegetable Origin, Components of Dietary Supplements]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 158-166 (in Ukrainian).