Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 11-20
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE DESIGN OF MODERN HOUSING HOUSES WITH SINGLE-QUARTERLY APARTMENTS FOR ONE PERSON (SMART-APARTMENT TYPE) WITH DISTINCTIVE UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE
V.. khniuk1, S.. lnychenko1, .. Zrogskya2, D.I. Voskboinik2, V.. Kostilova3
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
2 STATE SERVICE OF UKRAINE ON FOOD SAFETY AND CONSUMER PROTECTION
3 MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF UKRAINE

: 613.5:351.778.5
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.011

SUMMRY:
In this article the current Ukrainian sanitary and urban planning legislation of Ukraine and foreign experience concerning the construction of modern dwelling houses with one-room apartments for the residence of one person of type smart apartments are analyzed. According to the results of scientific researches, a sanitary and epidemiological component has been developed for the design of smart apartments and a preliminary grounded possibility of normalizing the area of one-room apartments for the living of one person.

REFERENCES:
1. Serdiuk .., Polka N.S., Makhniuk V.., Savina R.V. and Mohylnyi S.. Hihiiena planuvannia ta zabudovy naselenykh mists na varti hromadskoho zdorovia (do 85-richnoho yuvileiu DU Instytut hromadskoho zdorovia im. O.M. Marzieieva NAMNU) [Hygiene of Planning and Building of the Settlements on the Watch of Public Health (in Commemoration of the 85th Anniversary of O.M. Marzieiev Institute for Public Health, NAMSU)]. Kyiv : Dedinform; 2017 : P.116. (in Ukrainian).
2. Sanitarno-epidemiologicheskie trebovaniya k zhilym zdaniyam i pomeshcheniyam : SanPiN 2.1.2.1002-00 [Sanitary and Epidemiological Requirements for Residential Buildings and Premises: SanRN 2.1.2.1002-00]. (in Russian). URL : http://snipov.net/c_4655_snip_101312.html
3. Stroitelnye normy i pravila. Doma zhilye odnokvartirnye : SNiP 31-02-2001 [Building Norms and Regulations. Residential One-Flat Houses: SNR 31-02-2001]. (in Russian). URL : http://docs.cntd.ru/document/1200008165
4. Doma zhilye odnokvartirnye i blokirovannye : TKP 45-3.02-230-230-2010 [Residential One-Flat and Blocked Houses: TCP 45-3.02-230-230-2010]. (in Russian). URL : http://warmhome.by/docs/TKP-3.02-230-2010.pdf
5. Stroitelnye normy i pravila. Doma zhilye odnokvartyrne : SNiP RK 3.02-27-2004 [Building Norms and Regulations. Residential One-Flat Houses: SNR RK 3.02-27-2004]. (in Russian). URL : http://all-docs.ru/index.php?page=20&vi1=24190
6. Korzeniewski W. Normatyw urbanistyczny i mieszkaniowy 1974: informator. Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa; 1980 : 113 s. (in Polish).
7. Uchwala Nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego. Normatyw projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miastach i osiedlach. Monitor Polski. No 81 ; 422 : 685-689. (in Polish). DOI : https://doi.org/10.1080/11035895909449169
8. Korzeniewski W. Przewodnik projektowania mieszkań Warszawa ; 1981 : 219 p. (in Polish).
9. Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh ta silskykh poselen : DBN 360-92**. [Town - Planning and Development of Urban and Rural Settlements: SBN 360-92 **]. Kyiv : Derzhbud Ukrainy ; 2002 : 110 p. (in Ukrainian).
10. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Budynky i sporudy. Budynky odnokvartyrni : DBN V.2.2-X-20XX. [State Building Norms of Ukraine. Buildings and Structures.One-Flat Houses : SBN B.2.2-X-20XX ]. (in Ukrainian). URL : https://dnaop.com/html/32599/doc-_.2.2--20
11. Zhytlovyi kodeks Ukrainy [Housing Code of Ukraine]. (in Ukrainian). URL : http://www.ax.ua/uk/node/1197
12. Natsionalnyi standart Ukrainy. Vyznachennia klasu naslidkiv (vidpovidalnosti) ta katehorii skladnosti obiektiv budivnytstva : DSTU-N B V.1.2-16:2013 [National Standard of Ukraine. Determination of the Class of Consequences (Liability) and the Category of Complexity of the Objects of Construction: SSTU-N B V.1.2-16: 2013]. Kyiv : Minrehion Ukrainy ; 2013 : 26 p. (in Ukrainian).
13. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Budynky i sporudy. Zaklady sotsialnoho zakhystu naselennia : DBN V.2.2-18:2007 [State Building Norms of Ukraine. Buildings and Structures. Institutions for Social Protection of the Population: SBN B.2.2-18: 2007]. (in Ukrainian). URL : https://dnaop.com/html/34190/doc-_.2.2-18_2007
14. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Budynky i sporudy. Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia : DBN V.2.2-15-2005 [State Building Norms of Ukraine. Buildings and Structures. Residential Buildings. Main Provisions: SBN B.2.2-15-2005]. Kyiv : Derzhbud Ukrainy ; 2006 : 36 p. (in Ukrainian).
15. Derzhavni sanitarni pravyla. Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh punktiv : DSP 173-96 [State Sanitary Regulations. State Sanitary Regulations for Planning and Development of Settlements: SSR-173-96]. Kyiv ; 1996 : 88 p. (in Ukrainian).
16. Derzhavni budivelni normy. Inzhenerne obladnannia budivel i sporud. Opalennia, ventyliatsiia i kondytsiiuvannia : DBN V.2.5-67:2013 [State Building Norms. Engineering Equipment of Buildings and Structures. Heating, Ventilation and Air Conditioning: SBN V.2.5-67: 2013]. Kyiv ; 201 : 167 p. (in Ukrainian).
17. Derzhavni sanitarni normy ta pravyla. Polimerni ta polimervmisni materialy, vyroby i konstruktsii, shcho zastosovuiutsia u budivnytstvi ta vyrobnytstvi mebliv. Hihiienichni vymohy : DSanPiN 8.2.1-181-2012 [State Sanitary Norms and Regulations. Polymeric and Polymer-Containing Materials, Products and Structures Used in the Construction and Production of Furniture. Hygiene Requirements: SSanRN 8.2.1-181-2012]. (in Ukrainian). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13
18. Derzhavni sanitarni normy i pravyla zakhystu naselennia vid vplyvu elektromahnitnykh vyprominiuvan : DSanPiN 239-96 [State Sanitary Norms and Regulations for the Protection of the Population from the Influence of Electromagnetic Radiation: SSanRN 239-96]. Kyiv : 1996 : 28 p. (in Ukrainian).
19. Derzhavni sanitarni normy i pravyla zakhystu naselennia vid vplyvu elektromahnitnykh vyprominiuvan : DSanPiN 239-96 [State Sanitary Norms and Regulations for the Protection of the Population from the Influence of Electromagnetic Radiation: SSanRN 239-96]. Kyiv : 1996 : 28 p. (in Ukrainian).
20. Systema norm ta pravyl znyzhennia rivnia ionizuiuchykh vyprominiuvan pryrodnykh radionuklidiv u budivnytstvi. Radiatsiinyi kontrol budivelnykh materialiv ta obiektiv budivnytstva : DBN V.1.4-2.01-97 [System of Norms and Regulations for Derease of the Level of Ionizing Radiation of Natural Radionuclides in Construction. Regulated Radiation Parameters. Radiation Control of Building Materials and Construction Objects: SBN B.1.4-2.01-97]. Kyiv : Derzhbud Ukrainy ; 1997 : 18 p. (in Ukrainian).
21. Derzhavni sanitarni normy i pravyla utrymannia terytorii naselenykh mists : DSanPiN 145-2012 [State Sanitary Norms and Regulations for the Maintenance of the Territories of Settlements: SSanRN 145-2012]. (in Ukrainian). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11