Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 177-183
ASSOCIATIONS BETWEEN THYROID HORMONES AND HOMOCYSTEINE IN CHILDREN LIVING IN AREAS AFFECTED BY THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT
Bandazhevsky Yu.I.1, Dubovaya N.F.2
1 ECOLOGY AND HEALTH COORDINATION AND ANALYTICAL CENTRE
2 SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION

: 612.44.018:612.015.348:547.466]-001.28-053.2-06:614.73:614.876:621.039.004.6(477)
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.177

REFERENCES:
1. Bandazhevskiy Yu.I. and Dubovaya N.F. Pediatriya. Vostochnaya Evropa. 2017 ; 5 (1) : 25-32.
2. Bandazhevsky Yu.I. and N.F. Dubova N.F. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2017; 4 : 27-30.
3. Bandazhevski Yu.I. and Dubovaya N.F. Pediatrics. Eastern Europe. 2018 ; 6 (1) : 41-48.
4. Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia ta rezultaty LVL-monitorynhu v naselenykh punktakh Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia pislia Chornobylskoi katastrofy. Dani za 2011 r. (Zbirka 14). [The General Dosimetry Certification and Results of the LVL Monitoring of Settlements in Ukraine, which Suffered Radioactive Contamination after the Chrnobyl Disaster. Data for 2011. Collection 14]. Kyiv ; 2012 : 99 . (in Ukrainian). URL : http: zakon.rada.gov.ua www.mns.gov.ua/files/2012/8/ 13/Zbirka14.pdf
5. Polka N.S. and Platonova A.H. ; Serdiuk A.M. (ed.). Standarty po otsintsi fizychnoho rozvytku shkoliariv [Standards for the Assessment of Physical Development of Schoolchildren]. Issue 3. Kyiv : Fairy-tale ; 2010. 60 . (in Ukrainian).
6. Baranov A.A., Kuchma V.R., Yampolskaya Yu.A. et al. Metody izucheniya fizicheskogo razvitiya detey i podrostkov v populyatsionnom monitoringe : rukovodstvo dlya vrachey [Methods for Studying the Physical Development of Children and Adolescents in Population Monitoring: A Guide for Physicians]. Moscow ; 1999 : 226 p. (in Russian).
7. Ivakhno O.P., Koziarin I.P. and Niemtseva Yu.V. Metody otsinky fizychnoho rozvytku i zdorovia dytiachoho naselennia: navchalnyi posibnyk [Methods for Assessing the Physical Development and Health of the Childrens Population: Manual]. Kyiv : Interservis ; 2012 : 129 p. (in Ukrainian).
8. Park So Y., Song Vogue Ahn, Hyun Seok Jin et al. Increases in Thyrotropin Are Associated with Increased Triiodothyronine/Thyroxine Ratio in the Korean Healthy Adult Group. Endocrine Societys 98th Annual Meeting and Expo, April 1-4, 2016. Boston, 2016. SUN-269. URL : http: //press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/endo-meetings.2016.THPTA.2.SUN-269 aff_1