Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 71, 2021   -   Pages: 138-144
PECULIARITIES OF CHANGES IN ERYTHROCYTIC INDICATORS OF TEST ANIMALS UNDER CONDITIONS OF COMBINED ACTION OF A MAGNETIC FIELD OF 50 HZ AND NITROSAMINES
L.A. Tomashevskaya1, T.Ye. Kravchun1, V.S. Tsytsyruk1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 614.718:613.648.2
https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.138

SUMMRY:
Objective: advancement of specific features in the injection of electromagnetic vipromagnetism and combination of tetracycline with sodium nitrate for erythrocytic indicators.
Materials and methods: combined effect of electromagnetic radiation and combination of tet-racycline with sodium nitrate on erythrocyte parameters.
Results. As a result of the chronic experiment, new scientific data were obtained on the isolated and combined action of the magnetic field at the level of 50 Hz and the complex of sodium nitrate with tetracycline on the erythrocyte parameters of experimental animals. It was found that the isolat-ed action of the magnetic field at the level of 50 Hz and the isolated action of the complex of sodium nitrate with tetracycline do not have a significant negative impact on erythrocyte parameters. In the group of animals exposed to electromagnetic radiation and the combination of tetracycline with sodium nitrate, a decrease in hemoglobin, a decrease in the average concentration of hemoglobin in erythrocytes and an increase in the width of erythrocyte distribution. The above-mentioned shifts in erythrocyte parameters can be indirect signs: violations of physiological processes occurring in the body, slowing down of redox reactions, hypoxic manifestations, which cannot but affect the functional state of various body systems.
Conclusions. Hematological studies revealed qualitative and quantitative changes in erythrocyte cells. It was found that the nature and severity of the effects depended on the active factors and the combination of these factors. Also important in this experiment is the duration of the factor, because the most pronounced and significant changes in the studied indicators appeared only after 120 days (4 months) of exposure.

KEYWORDS:
electromagnetic radiation, sodium nitrate, tetracycline, nitrosamines, combined action, erythrocyte blood system.

REFERENCES:
1. Serdyuk A.M., Dumansky Yu.D. Elektromahnitna bezpeka - suchasna hihiienichna problema, shliakhy yii vyrishennia [Electromagnetic Safety Modern Hygienic Problem, Ways to Solve it]. In : Materialy XVI zizdu hihiienistiv Ukrainy. Hihiienichna nauka i praktyka na rubezhi stolit [Proceedings of the XVI Congress of Hygienists of Ukraine. Hygienic Science and Practice at the Turn of the Century]. Kyiv ; 2004 : 251-254 (in Ukrainian).
2. Grigoriev Yu.G., Samoilova A.S., Bushmanov A.Yu., Khorseva N.I. Mobilnaya svyaz i zdorove detey: problema tretego tysyacheletiya. [Mobile Communication and Children's Health: the Problem of the Third Millennium]. Meditsinskaya radiologiya i radiatsionnaya bezopasnost [Medical Radiology and Radiation Safety]. 2017 ; 62 (2) : 39-46 (in Russian). DOI : https://doi.org/10.12737/article_58f0b9573b6b59.54629416
3. Dumansky Yu.D., Nikitina N.G., Bitkin S.V. Rozvytok doslidzhen v haluzi hihiieny elektromahnitnykh faktoriv dovkillia [Development of Research in the Field of Hygiene of Electromagnetic Environmental Factors]. Dovkillia i zdorovia [Environment and Health]. 2001 ; 2 : 23-25 (in Ukrainian).
4. Grigoriev O.A. Elektromagnitnaya ugroza zdorovyu: mify i realnost [Electromagnetic Threat to Health: Myths and Reality]. Moscow. 2003 : 56 p (in Russian).
5. Kivrak E., Yurt K., Kaplan A., Alkan I., Altun G. Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense system. Journal of Microscopy and Ultrastructure. 2017 ; 5 (4) : 167- 176. DOI : https://doi.org/10.12737/article_58f0b9573b6b59.54629416
6. Gherardini L., Gastone C., Tognarelli S., Cinti C. Searching for the Perfect Wave: The Effect of Radiofrequency Electromagnetic Fields on Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2014 ; 15 (4) : 5366-5387. DOI : https://doi.org/10.3390/ijms15045366
7. Goraca A., Ciejka E., Piechota A. Effects of extremely low frequency magnetic field on the parameters of oxidative stress in heart. Journal of Physiology and Pharmacology. 2010 ; 61 (3) : 333-338.
8. Rakhmanin Yu.A., Ivanov S.I., Novikov S.M. et al. Aktualnye problemy kompleksnoy gigienicheskoy kharakteristiki faktorov gorodskoy sredy i ikh vozdeystvie na zdorove naseleniya [Actual Problems of Complex Hygienic Characteristics of Factors of the Urban Environment and their Impact on Public Health]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation]. 2007 ; 5 : 5-7 (in Russian).
9. Steward B.W. World cancer report. P. Kleinhnes (ed.). Lyon : JARC Press. 2003 : 351 p.
10. Chernichenko I.O., Dumansky V.Yu., Nikitina N.G., Serdyuk E.A. et al. Okhorona zdorovia naselennia vid vplyvu poiednanoi dii mahnitnoho polia promyslovoi chastoty 50 Hz ta nitrozaminiv (NA) [Public Health Protection from the Influence of the Combined Action of the Magnetic Field of Industrial Frequency - 50 Hz and Nitrosamines (NA). In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. 2017 ; 67 : 99-111 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.099
11. Belkin A.D., Michurina S.V., Shulgina A.V., Arkhipov S.A. et al. Vliyanie magnitnogo polya promyshlennoy chastoty i postoyannogo osveshcheniya na perifericheskuyu krov krys [Influence of the Magnetic Field of Industrial Frequency and Constant Lighting on the Peripheral Blood of Rats]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation]. 2005 ; 5 : 37-40 (in Russian).
12. Tomashevska L.A., Kravchun T.Ye., Tsytsyruk V.S. Doslidzhennia vplyvu elektromahnitnykh vyprominiuvanna stan pro- ta antyoksydantnykh protsesiv v krovi piddoslidnykh tvaryn [Investigation of the Influence of Electromagnetic Radiation on the State of Pro- and Antioxidant Processes in the Blood of Experimental Animals]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places. 2019 ; 69 : 139-146 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.139
13. Trakhtenberg I.M., Gorban L.N. Sovremennye tendentsii v teorii i praktike gigienicheskogo reglamentirovaniya [Modern Tendencies in the Theory and Practice of Hygienic Regulation]. In : Hihiienichna nauka ta praktyka na rubezhi stolit : materialy XIV zizdu hihiienistiv Ukrainy [Hygienic Science and Practice at the Turn of the Century: Materials of the XIV Congress of Hygienists of Ukraine]. Dnipropetrovsk : Art-Press. 2004 ; 1 : 50-54 (in Russian).
14. Katulskiy Yu.N. Planirovanie eksperimenta po izucheniyu dozovremennoy zavisimosti effekta sovmestnogo deystviya vrednykh faktorov [Planning an Experiment to Study the Time Dependence of the Effect of the Joint Action of Harmful Factors]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation]. 2006 ; 4 : 81-83 (in Russian).
15. Antomonov M.Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh [Mathematical Processing and Analysis of Medical and Biological Data]. Kyiv. 2018 : 579 p. (in Russian).

FOR CITATION:
Tomashevskaya L.A., Kravchun T.Ye., Tsytsyruk V.S. Osoblyvosti zmin erytrotsytarnykh pokaznykiv piddoslidnykh tvaryn za umov spoluchenoi dii mahnitnoho polia 50 Hts ta nitrozaminiv [Peculiarities of Changes in Erythrocytic Indicators of Test Animals under Conditions of Combined Action of a Magnetic Field of 50 Hz and Nitrosamines]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 138-144 (in Ukrainian).