Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 4-11
ECOLOGICAL-HYGIENIC EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ACTIVITY OF ENTERPRISES ON THE MANUFACTURE OF ASPHALT-CONCRETE ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT WITH REGARD TO THE CURRENT LEGISLATION AND REQUIREMENTS OF EU DIRECTIVES
A. Serdyuk1, V. Mahnyuk1, S. Garkavyi2, Z. Styrta1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
2 BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

: 617.7:678.049.2:502.34
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.004

SUMMRY:
The article analyzes the current sanitary, environmental and town planning legislation of Ukraine and the main provisions of the EU Directives in the field of road construction, in particular, the requirements for the placement of enterprises for the manufacture of asphalt concrete.
An environmental and hygienic assessment of the impact of the activities of enterprises on the production of asphalt concrete on the state of the environment, taking into account the requirements of current legislation and the EU Directives.
According to the results of the ecological and hygienic assessment of the asphalt-concrete plants investigated: it is established that ready-made bitumen (oil refining products) is used in pro-duction; enterprises are equipped with modern asphalt-concrete plants with environmentally friendly technologies; dust and gas cleaning systems have been introduced, etc. These measures stipulate the formation of less hazardous and less polluting emissions into the air at the border of the calculated sanitary protection zone from sources of environmental pollution of these enterprises. The foregoing updates the issue of a differentiated approach to the establishment of new hygienic standards for the size of the sanitary protection zone for asphalt plants, taking into account the capacity of the enter-prise, the use of finished bitumen, modern technologies and the introduction of environmental measures.

REFERENCES:
1. Pinchuk A. and Medvedieva O.V. Otsinka vplyvu na dovkillia protsesiv vyhotovlennia asfaltobetonu [Environmental Impact Assessment of Asphalt Concrete Production Processes]. In : Naukovi zapysky Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu : zb. nauk. pr. [Scientific Notes of Kirovohrad National Technical University: Scientific Works Coll.]. Kirovohrad ; 2010;10(): 380-383 (in Ukrainian)‎.
2. Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia derzhavnoho znachennia na 2018-2022 roky : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv vid 11.01.2018 . [Conception of the State Target Economic Program for the Development of Public Roads of National Importance for 2018-2022: Order of the Cabinet of Ministers,11.01.2018]. (in Ukrainian). URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/34-2018-
3. Statystyka MVD po DTP [Statistics of the Ministry of Internal Affairs on Road Accidents]. (in Ukrainian). URL : https://www.unian.net/.../2375328- natspolitsiya-infografika.html
4. Leonovych Y.Y. and Pozhakh N.V. Vestnik BNTU. 2010 (4) : 8-12. (in Russian). URL : https://sat.bntu.by/jour/article/view/515
5. Serdiuk .., Polka N.S., Makhniuk V.., Savina R.V. and Mohylnyi S.. Hihiiena planuvannia ta zabudovy naselenykh mists na varti hromadskoho zdorovia (do 85-richnoho yuvileiu DU Instytut hromadskoho zdorovia im. O.M. Marzieieva NAMNU) [Hygiene of Planning and Building of the Settlements on the Watch of Public Health (in Commemoration of the 85th Anniversary of O.M. Marzieiev Institute for Public Health, NAMSU)]. Kyiv : Dedinform; 2017 : P.116. (in Ukrainian).
6. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 254k/96-VR [Constitution of Ukraine, 28.06.1996 254k/96-VR]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996 ; 30 ; 141 (in Ukrainian).
7. Pro yakist atmosfernoho povitria ta chystishe povitria dlia Yevropy : Dyrektyva 2008/50/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 21 travnia 2008 roku. [On Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe: Directive 2008/50 / EC of the European Parliament and of the Council, 21 May 2008]. (in Ukrainian). URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/994_950
8. Pro ekolohichnu vidpovidalnist za poperedzhennia ta likvidatsiiu naslidkiv zavdanoi navkolyshnomu seredovyshchu shkody : Dyrektyva 2004/35/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 21 kvitnia 2004 roku. [On Environmental Liability for Prevention and Elimination of Environmental Damage: Directive 2004/35 / EC of the European Parliament and of the Council, 21 April 2004]. (in Ukrainian). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965
9. Pro otsinku vplyvu na dovkillia : Zakon Ukrainy vid 18.12.2017, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu 23.05.17 (2059-VIII) [On Environmental Impact Assessment: Law of Ukraine, 18.12.2017, Adopted by the Verkhovna Rada, 23.05.17 (2059-VIII)]. (in Ukrainian). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
10. Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh mists : DSP 173-96 [State Sanitary Regulations for Planning and Construction of Settlements: SSR 173-96]. In : Zbirnyk vazhlyvykh ofitsiinykh materialiv z sanitarnykh i protyepidemichnykh pytan [Collection of Important Official Materials on Sanitary and Anti-Epidemic Issues]. Kyiv ; 1996 ; 5 (1) : 8-93 (in Ukrainian).
11. Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh ta silskykh poselen : DBN 360-92**. [Town-Planning. Planning and Development of Urban and Rural Settlements: SBN 360-92 **]. Kyiv ; 1993 : 54 p. (in Ukrainian).