Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 71, 2021   -   Pages: 126-131
TECHNICALLY ALLOWABLE LEVELS OF EXTERNAL NOISE OF MOTOR VEHICLES FOR CALCULATIONS OF ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF MOTOR TRAFFIC FLOWS
P.V. Semashko1, N.M. Steblii1, A.V. Yarygin1, S.V. Konchakovska1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.126

SUMMRY:
Objective. On the basis of analysis of the latest requirements of the EU and Ukraine, to establish the maximum allowable motor vehicle sound levels that can be recommended for use in calculations of acoustic characteristics of motor traffic flows.
Research object and methods. Technically allowable motor vehicle sound levels; analysis of regulatory documents: statistical.
Research results and discussion. According to the results of the analysis of the latest technical requirements of the EU and Ukraine to external maximum motor vehicle sound levels, allowable sound levels for motor vehicles (passenger cars, minibuses, buses, trucks) have been recommended for calculating acoustic characteristics of motor traffic flows. The application of the proposed levels in the calculations of acoustic characteristics of motor traffic flows will improve the quality of forecasting the acoustic situation in residential areas adjacent to roadways and managing the risks of developing cardiovascular diseases associated with motor traffic noise.
Conclusions. When calculating acoustic characteristics of motor traffic flows (before year 2024), if the intensity and composition of the motor traffic flow is known, it is recommended to use the following acoustic characteristics of motor vehicles: for cars 72.7 dBA; for minibuses 72.3 dBA; for buses 76.3 dBA; for trucks (N2) 75.5 dBA; for trucks (N3) 79 dBA.
When calculating acoustic characteristics of motor traffic flows (starting from year 2024), if the intensity and composition of the motor traffic flow is known, it is recommended to use the following acoustic characteristics of motor vehicles: for cars 70.7 dBA; for minibuses 71.0 dBA; for buses 75.3 dBA; for trucks (N2) 74.5 dBA; for trucks (N3) 77.3 dBA.

KEYWORDS:
categories of motor vehicles, maximum allowable motor vehicle sound levels, acoustic characteristics of motor traffic flows.

REFERENCES:
1. Noise limits for motor vehicles. Council of the European. Brussels ; 2013. URL : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16326-2013-INIT/en/pdf
2. Pro vnesennia zmin u dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 hrudnia 2010 r. 1166 : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 sichnia 2021 r. 7 [On Amendments to the Annex to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 22, 2010 1166: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 5, 2021 7]. (in Ukrainian). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-2021-%D0%BF#Text
3. Pro riven shumu vid motornykh transportnykh zasobiv ta zaminnykh hlushylnykh system, pro vnesennia zmin do Dyrektyvy 2007/46/IeS ta pro skasuvannia Dyrektyvy 70/157/IeES : Rehlament Yevropeiskoho parlamentu i Rady (IeS) 540/2014 vid 16 kvitnia 2014 r. [On the Noise Level of Motor Vehicles and Replacement Silencers, Amending Directive 2007/46/EU and Repealing Directive 70/157/EEU: Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014]. (in Ukrainian). URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/es-5402014.pdf
4. Pro nablyzhennia zakonodavstv derzhav-chleniv stosovno dopustymoho rivnia shumu ta vypusknoi systemy motornykh transportnykh zasobiv (70/157/IeEC) : Dyrektyva Rady vid 6 liutoho 1970 r. [On the Approximation of the Laws of the Member States Relating to the Permis-sible Sound Level and the Exhaust System of Motor Vehicles (70/157/EEU): Council Directive of 6 February 1970]. (in Ukrainian). URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/radi-70-157-eec.pdf
5. Direktiva 2007/46/EC Evropeyskogo parlamenta i Soveta ot 5 sentyabrya 2007 g., ustanavlivayushchaya protseduru utverzhdeniya tipa mekhanicheskikh transportnykh sredstv i ikh pritsepov, sistem, komponentov i otdelnykh tehnicheskikh uzlov, prednaznachennykh dlya takikh sredstv (Ramochnaya Direktiva) [Directive 2007/46/EU of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 Establishing a Procedure for Type Approval of Motor Vehicles and their Trailers, Systems, Components and Individual Technical Units Intended for Such Vehicles (Framework Directive)] (in Russian).

FOR CITATION:
Semashko P.V., Steblii N.M., Yarygin A.V., Konchakovska S.V. Tekhnichni dopustymi rivni zovnishnoho shumu avtotransportnykh zasobiv dlia rozrakhunkiv akustychnykh kharakterystyk avtotransportnykh potokiv [Technically Allowable Levels of External Noise of Motor Vehicles for Calculations of Acoustic Characteristics of Motor Traffic Flows]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 126-131 (in Ukrainian).