Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 137-141
THE EXPERIMENTAL STUDING OF THE INFLUENCE OF NITRATE, NITRITE AND LEAD ON CNS FUNCTIONAL STATE
V.I. Fedorenko1, L.M. Kitsula1
1 DANYLO HALYTSKY LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

: 613.8:(546.173+546.175+546.815):616.831
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.137

SUMMRY:
The dynamics of single and joint action of nitrates, nitrites and lead in doses of 1/10 LD50 and 1/100 LD50 on TLI (total limited index) and behavioral reactions of white rats in under-acute experiment were studied. The changes in behavioural reactions (latency period, vertical and horizon-tal activity) have an unidirectional character in single action of all components and their joint action, in particular activity is suppressed by 2-4 times, depending on the substance, dose, and observation days. The mink reflex in animals has reduced under the influence of a binary mixture at 1/10 LD50 and under the influence of the lead and the ternary mixture regardless of the dose.

REFERENCES:
1. WHO. Environmental Health Criteria No 3. Plumbum : International Programme on Chemical Safety. Geneve : WHO ; 1977 : 190 p.
2. Kitsula L.. Svynets i zdorovia ditei (ohliad literatury) [Lead and Children's Health (Literary Review)]. In: Gigiena naselennykh mest [Hygiene of Populated Places : Sci. Works Coll.]. Kiev; 2001 ; 38 (1) : 372-376 (in Ukrainian).
3. Ilchenko I.N., Vvedenskiy G.G. and Liapunov S.M. Profilakticheskaya meditsina. 2012 ; 4 : 27-32 (in Russian).
4. Azhypa Ya.I., Reutov V.P. and Kayushyn L.P. Fiziologiya Cheloveka. 1990 ;16 (3) : 131-149 (in Russian).
5. Fedorenko V.. and Kitsula L.. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2014 ; 1 : 10-14 (in Ukrainian).
6. WHO. Environmental Health Criteria No 5. Nitrates, nitrites and N-nitro compounds : International Programme on Chemical Safety. Geneve : WHO ; 1978 : 240 p.
7. Fedorenko V.. Metodychni osnovy toksykometrii ta hihiienichnoi otsinky sumishei ksenobiotykiv (na prykladi rehlamentatsii sumishei u vodi vodoim i kharchovykh produktakh) : avtoref. dys. ... d.med.n. [Methodological Basics of Toxicometry and Hygienic Evaluation of Xenobiotic Mixtures (on Example of the Regulation of Mixtures in Water of Reservoirs and Foodstuffs): Diss. Abstract for Doctor of Med Sci.]. yiv ; 1994 : 36 p. (in Ukrainian).
8. Shtabskiy B.. and Fedorenko V.. Toksikologicheskiy vestnik. 1996 ; 5 : 22-25 (in Russian).
9. Koreniuk I.I., Gamma T.V., Cheretaeva I.V. et al. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya Biologiya, khimiya. 2011 ; 24 (4) : 130-137 (in Russian).
10. Speranskiy S.V. Farmakologiya I toksikologiya. 1969 ; 1 : 123-124 (in Russian).
11. Uchet chuvstvitelnosti i odnoznachnosti pri vybore povedencheskikh pokazateley dlya gigienicheskikh issledovaniy i traktovke rezultatov [Consideration of Sensitivity and Unambiguity in the Selection of Behavioural Indicators for Hygienic Research and Interpretation of the Results]. iev ; 1979 : 8 p. (Newsletter) (in Russian).
12. Sova R.. et al. Planirovanie eksperimenta dlya otsenki effekta kompleksnogo deistviya khimicheskikh veshchestv : metodicheskie rekomendatsii [Planning the Experiment to Evaluate the Effect of the Complex Effect of Chemicals: Guidelines]. iev ; 1984 : 24 p. (in Russian).
13. Flora S.L.S., Dhawan . and Tandon S.K. Hum. and Exp. Toxicl. 1991; 10(1) : 45-48. DOI : https://doi.org/10.1177/096032719101000108