Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 70, 2020   -   Pages: 22-33
STATE REGULATION OF THE SIZES OF SANITARY PROTECTION ZONES WHEN PLACING MODERN CAR FILLING STATIONS IN RESIDENTIAL TERRITORIES
A.M. Serdiuk1, V.M. Makhniuk1, I.O. Chernychenko1, O.M. Lytvychenko1, S.M. Mohylnyi1, S.I. Harkavyi2, V.I. Nazarenko3, V.E. Laptev4
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
2 BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
3 STATE INSTITUTION YU.I. KUNDIIEV INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL MEDICINE, NAMSU
4 STATE ECOLOGICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION AND MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF UKRAINE
https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.022

SUMMRY:
The work is devoted to the study of hygienic aspects of automobile filling station location in rural areas in modern conditions in order to minimize the negative impact of AFS on health and living conditions of the population.
A theoretical generalization of the world experience of gas station design and operation was made. New data on the current ecological and hygienic state of design (location) of modern gas stations in Ukraine and their impact on the environment, health and living conditions of the population.
Based on the materials of the work, the hygienic criteria for placing gas stations and their classification have been improved. Classification conditions for the definition of sanitary protection zones for gas stations of different capacity have been developed, which allowed to improve the legal and information-methodological base on hygiene planning and development of settlements in the design of gas stations of different types and capacities and develop a new SPZ standard for gas stations and filling stations.
On the basis of the conducted researches the differentiated approach is offered and the procedure of the decision of questions concerning placement of gas stations in the territory of settlements is developed.

KEYWORDS:
automobile filling stations, environment contamination, harmful pollutants, sanitary-and-epidemiological assessment, risk assessment, sanitary protection zone.

REFERENCES:
1. Makhniuk V. M., Mohylnyi S. M., Chernychenko I. O., Lytvychenko O. M. Risk approach to sanitary-and-epidemiological assessment of the location of modern filling stations. Hygiene and ecology in state regulation of urban planning. N. S. Polka (ed.). Kyiv : MVTs Medinform. 2020 : 53-62.
2. Zhelnovach H. M., Prokopenko N. V. Analiz ekolohichnykh vplyviv ta ryzykiv pry ekspluatatsii avtozapravnykh stantsii [Analysis of Environmental Impacts and Risks in the Operation of Gas Stations]. Vestnyk KhNADU. 2014 ; 67 : 78-88 (in Ukrainian)
3. Buldakov S. I. Zagriaznenie okruzhayushchey sredy v rayone avtozapravochnykh stantsiy [Environmental Pollution in the Gas Stations Area]. Lesnoy vestnik. 2005 ; 6 : 122-126 (in Russian).
4. Turos O. I., Ananieva O. V., Petrosian A. A., Mykhina L. I., Maremukha T. P., Sukhachov D. S. etc. Vdoskonalennia hihiienichnoi otsinky zabrudnennia atmosfernoho povitria vykydamy avtomobilnoho transport [Improving the Hygienic Assessment of Air Pollution by Road Transport Emissions]. In : Aktualni pytannia zakhystu dovkillia ta zdorovia naselennia Ukrainy. Rezultaty naukovykh rozrobok 2014 [Current Issues of Environmental Protection and Health of the Population of Ukraine. Results of Scientific Developments in 2014]. Kyiv. 2015 ; 1 : 240-275 (in Ukrainian).
5. Chernychenko I. O., Lytvychenko O. M., Sovertkova L. S., Tsymbaliuk S. M. Otsinka kantserohennoho ryzyku dlia naselennia promyslovykh mist Ukrainy [Carcinogenic Risk Assessment for the Population of Industrial Cities of Ukraine]. Dovkillia ta zdorovia. 2017 ; 2 (82) : 17-22 (in Ukrainian).
6. Radomska M. M. Pidvyshchennia ekolohichnoi bezpeky palyvozapravnykh obiektiv : avtoref. dys. kand.. tekhn. nauk: spets. 21.06.01 Ekolohichna bezpeka [Improving the Environmental Safety of Refueling Facilities: Extended Abstract of Candidates Thesis: Special. 21.06.01 - Ecological Safety]. Kyiv. 2011 : 23 p (in Ukrainian).
7. Semashko P. V. Vliyanie avtozapravochnykh stantsiy (AZS) na akusticheskoe sostoyanie prilegayushchikh territoriy [Influence of Petrol Stations (Gas Stations) on the Acoustic State of Adjacent Territories]. In : Zdorove i okruzhayushchaya sreda : sb. mater. resp. nauchno-prakt. konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoy 90-letiyu Respublikanskogo unitarnogo predpriyatiya Nauchno-prakticheskiy tsentr gigieny [Health and the Environment: Collection of Articles. Mater. Rep. Scientific and Practical Conferences with International Par-ticipation Dedicated to the 90th Anniversary of the Republican Unitary Enterprise "Scientific and Practical Center for Hygiene"]. Minsk. 2017 ; 1 : 50-52 (in Russian).
8. Terrés I. M. M., Miñarro M. D., Ferradas E. G., Caracena A. B., Rico J. B. Assessing the impact of petrol stations on their immediate surroundings. Journal of Environmental Management. 2010 ; 91 : 2754-2762. DOI : https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.08.009
9. Yurchenko V., Melnikova O., Mykhailova L., Fisher T. Petrochemical emissions produced by the objects of the automobile and highway complex. Avtomobilnyy transport. 2015 ; 37 : 186-191.
10. Kam W., Liacos J. W., Schauer J. J. Gasoline and LPG exhaust emissions comparison. Advance in Production Engineering and Management. 2016 ; 2 : 87-94.
11. Makhniuk V., Mohylny S. Regulatory-legislative and ecological-hygienic issues on the Location of modern motor filling stations. Georgian Medical News [Meditsinskie Novosti Gruzii]. Tbilisi-New York. 2019 ; 7-8 (292-293) : 95-102.
12. Mohylnyi S. M., Makhniuk V. M., Chernychenko I. O, Lytvychenko O. M. Risk approach to sanitary-and-epidemiological assessment of the location of modern filling stations. Dovkillia ta zdorovia. 2017 ; 82 : 35-38. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2017.02.035
13. Serdiuk A. M., Polka N. S., Makhniuk V. M., Savina R. V., Mohylnyi S. M. Hihiiena planuvannia ta zabudovy naselenykh mists na varti hromadskoho zdorovia (do 85-richnoho yuvileiu DU Instytut hromadskoho zdorovia im. O. M. Marzieieva NAMNU) [Hygiene of Planning and Construction of Settlements on Guard of Public Health (to the 85th Anniversary of SI O. M. Marzieiev Institute for Public Health of the NAMS of Ukraine)]. Monograph. Kyiv : MITs Medinform ; 2017 : 271 p. (in Ukrainian).

FOR CITATION:
Serdiuk A.M., Makhniuk V.M., Chernychenko I.O., Lytvychenko O.M., Mohylnyi S.M., Harkavyi S.I., Nazarenko V.I., Laptev V.E. Derzhavne rehuliuvannia rozmiriv sanitarno-zakhysnykh zon pry rozmishchenni suchasnykh avtomobilnykh zapravnykh stantsii na selbyshchnykh terytoriiakh [State Regulation of the Sizes of Sanitary Protection Zones when Placing Modern Car Filling Stations in Residential Territories]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 22-33 (in Ukrainian).