Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 71, 2021   -   Pages: 3-9
PREREQUISITES FOR THE ORIGIN OF HYGIENIC SCIENCE IN UKRAINE (to the 90th anniversary of SI IPH NAMSU)
R.V. Savina1, Yu.V. Melchenko1, V.S. Korkach1, S.M. Novokhatska1, N.V. Martyshchenko1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 614:001:930.24
https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.003

SUMMRY:
The article highlights the ways of formation of hygienic science in Ukraine and the role of progressive physicians in the formation and development of its areas, from the time of Hippocrates to the present. The work done by health physicians in the 1920s was of great importance for similar work in the future and contributed to the introduction of hygienic principles in health care practice.
The works of sanitary doctors and prominent practitioners of various specializations - surgeons, therapists, infectious diseases specialists and others are analyzed: these are works on the study of air pollution, wastewater, living conditions and others that contributed to the introduction of preventive measures in health care; the role and importance of the Kharkiv Medical Society in the popularization of hygienic ideas. The first sanitary inspections of towns and villages, the results of which became the first scientific publications on hygiene, are highlighted.

REFERENCES:
1. Abdulaev A.A., Ishakov V.N. Istoki gigienicheskoy nauki [The Origins of Hygienic Science]. In : Aktualnye voprosy gigieny i prof. patologii v usloviyakh nauchno-tekhnich. progressa: Tez. dokl. Konf [Topical Issues of Hygiene and Prof. Pathology in the Conditions of Scientific and Technical Progress: Abstracts. Report Conf.]. Tashkent. 1980 : 317-318 (in Russian).
2. Atabaev Sh.T., Babahodzhaev N.K., Ilinskiy I.I. Gigienicheskie vzglyady Abu Ali Ibn-Siny: (K 1000-letiyu so dnya rozhdeniya) [The Hygienic Views of Abu Ali Ibn-Sina: (To the 1000th An-niversary of his Birth)]. Gig. i san. 1979 ; 12 : 36-40 (in Russian).
3. Korostelev N.B. Chetyre perioda v istorii otechestvennoy gigieny [Four Periods in the History of Domestic Hygiene]. Gig. i san. 1996 ; 4 : 45-48 (in Russian).
4. Nushtaev I.A. Istoriya Rossiyskoy meditsiny: Ucheb. Posobie [History of Russian Medicine: Textbook]. Saratov. 1995 : 37-47 (in Russian).
5. Kharkovskoe meditsinskoe obshchestvo 1861-1911 gg. Ocherki ego pyatiletney deyatelnosti [Kharkov Medical Society 1861-1911. Sketches of his Five-Year Activity]. S.N. Igumnov (ed.). Kharkov : Tipografiya i litografiya M. Zilberberga i S-vya. 1913 : 539 p. (in Russian).
6. Koshkin M.D. Materialy k istorii gigieny i sanitarii na Ukraine [Materials for the History of Hygiene and Sanitation in Ukraine]. Kiev. 1962 ; 1 : 261-279 (in Russian).
7. Koshkin M.D. Materialy k istorii gigieny i sanitarii na Ukraine [Materials for the History of Hygiene and Sanitation in Ukraine]. Kiev. 1962 ; 1 : 261-279 (in Russian).
8. Makarenko I.M. Materialy o razvitii gigieny na Ukraine: Avtoref. diss. kand. med. nauk [Materials on the Development of Hygiene in Ukraine: Extended Abstract of Candidates Thesis]. Kiev. 1964 : 20 p. (in Russian).
9. Marzeev A.N. Epokha velikikh epidemiy 1920-1922 [The Era of Great Epidemics 1920-1922]. Prof. med. 1927 ; 11 : 13-27 (in Russian).
10. Marzeev A. III Vseukrainskiy Sanitarnyy Sovet (22-24 aprelya 1924 g., Kiev) [III All-Ukrainian Sanitary Council (April 22-24, 1924, Kiev)]. Prof. med. 1924 ; 5-6 : 152-155 (in Russian).
11. Vseukrainskiy Sanitarnyy Sovet [II All-Ukrainian Sanitary Council]. Prof. med. 1923 ; 5-6 : 188-193 (in Russian).
12. Tomilin S.A. Materialy o sotsialno-gigienicheskom sostoyanii ukrainskoy derevni [Materials on the Social and Hygienic State of the Ukrainian Village]. Kharkov. 1924 : 104 p. (in Russian).
13. Nonevych H.M., Cherevko O.M. Do pytannia pro spadni vody ta pokyd guralen [About the Question of Falling Waters and Leaving the Gurals]. Prof. med. 1929 ; 8 : 55-64 (in Ukrainian).
14. Kalyuzhnyy D.N. Voprosy okhrany atmosfernogo vozdukha na gigienicheskikh sezdakh i kon-ferenciyakh [Air Protection Issues at Hygienic Congresses and Conferences]. In : Materialy k istorii gigieny i sanitarnogo dela v USSR [Materials for the History of Hygiene and Sanitary Affairs in the Ukrainian SSR]. Kiev : Gosmedizdat USSR. 1959 : 149-158 (in Russian).
15. Savina R.V. Formuvannia ta rozvytok hihiieny navkolyshnoho seredovyshcha v Ukraini ta ob-gruntuvannia perspektyvnykh napriamkiv hihiienichnoi nauky na suchasnomu etapi : avtoref. dys. d-ra med. nauk : 14.02.01 Hihiiena ta profesiina patolohiia [Formation and Development of Environmental Hygiene in Ukraine and Substantiation of Promising Areas of Hygienic Science at the Present Stage: Extended Abstract of Doctors Thesis: 14.02.01 - Hygiene and Professional Pathology]. Kyiv. 2005 : 32 p. (in Ukrainian).

FOR CITATION:
Savina R.V., Melchenko Yu.V., Korkach V.S., Novokhatska S.M., Martyshchenko N.V. Peredumovy vynyknennia hihiienichnoi nauky v Ukraini (do 90-richchia DU IHZ NAMNU) [Prerequisites for the Origin of Hygienic Science in Ukraine (to the 90th Anniversary of IPH NAMSU)]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 3-9 (in Ukrainian).