Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 108-115
ECOLOGICAL AND HYGIENIC PROBLEMS OF BERRIES-CROP CHEMICAL PROTECTION IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE (literature review)
T.I. Zinchenko1, I.M. Pelyo1, A.. Syrota1
1 BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

: 613:632.95:634.7:63(477)
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.108

SUMMRY:
The aim of the work is to analyze the data of literary sources concerning ecological and hy-gienic problems of berry plantations chemical protection in agriculture of Ukraine.
Materials and methods. A theoretical summarization of international and domestic literary sources was conducted. For an objective assessment of assortment dynamics of the pesticides used to protect strawberries in the last decade, we have conducted an analysis of Lists of pesticides and ag-rochemicals authorized for use in Ukraine for the period 2006-2016. The analysis of the data ob-tained was carried out using descriptive statistics method.
Results. Among all berry crops, strawberry is most sensitive to damage by pests and diseases. The chemical method for strawberries protection today is one of the most effective. The analysis of the growth rate of the products authorized for use in Ukraine in the period from 2006 to 2016 has shown that the range of pesticides has increased more intensive in recent years.
Conclusion. It has been established that the priority tasks in the field of strawberries chemical protection are to ensure safe conditions for the pesticides and its tank mixes application for profes-sional contingents and to provide consumers with high-quality food products of domestic production.

REFERENCES:
1. Lysiuk H.M., Oliinyk S.H., Samokhvalova O.V. and Kucheruk Z.I. Do pytannia klasyfikatsii produktiv spetsialnoho pryznachennia [To Issue of the Classification of Special Purpose Products]. In : Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli: zb. nauk. pr. [Progressive Food Technique and Technology in the Restaurant and Trade Industry: Sci.Works Coll.]. Kharkiv ; 2011; 2 : 12-18 (in Ukrainian).
2. Pro skhvalennia proektu Kontseptsii Derzhavnoi naukovo-tekhnichnoi prohramy Biofortyfikatsiia ta funktsionalni produkty na osnovi roslynnoi syrovyny na 2012-2016 roky : Postanova NAN Ukrainy vid 08.06.2011 189 [On the Approval of the Draft of the Conception of the State Scientific and Technical Program "Biofortification and Functional Products Based on Vegetable Raw Materials for 2012-2016"]. (in Ukrainian). URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS17448.html.
3. Karychkovskyi V.D. and Khomenko M.A. Stan vyrobnytstva yahidnoi produktsii v Ukraini [State of Production of Berry Products in Ukraine]. In : Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Proceedings of the Uman National University of Horticulture]. 2013 ; 83 : 215-219 (in Ukrainian).
4. Haluzeva prohrama rozvytku sadivnytstva Ukrainy na period do 2025 roku [Ukraine's Horticultural Development Program for the Period up to 2025]. yiv; 2008 : 76 p. (in Ukrainian).
5. Barabash L.. Stratehiia innovatsiinoho rozvytku haluzi sadivnytstva [Strategy for Innovative Development of Horticulture]. In : Zbirnyk naukovykh prats VNAU [Scientific Works Collection, VNAU]. 2012 ; 3 (69) : 10-14 (in Ukrainian).
6. Ministerium of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Haluzeva prohrama Plody i yahody Ukrainy 2017 [Fruits and Berries of Ukraine 2017 Sectoral Program]. (in Ukrainian). URL : http://eurowine.com.ua/minisites/fermerhouse/node/251
7. Metlitskiy .Z. Sovremennoe proizvodstvo plodov i yagod [Modern Production of Fruits and Berries]. In : Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii : sb. nauchnykh rabot [Fruit and Berry Production in Russia: Sci.Works Coll.]. oscow ; 1998 ; 5 : 20-26 (in Russian).
8. Karychkovskyi V.D. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. 2015 ; 6 (226) : 110-118 (in Ukrainian).
9. Kulikov I.M. and Metlitskiy O.Z. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2007 ; 9 : 10-13 (in Russian).
10. Shestopal H.S. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia tovaroznavcha. 2011 ; 12 : 127-131. (in Ukrainian). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_2011_12_30
11. Kondratenko P.V., Shestopal O.M. and Barabash L.O. Sadivnytstvo. 2008 ; 61. (in Ukrainian).
12. Kernasiuk Yu.V. Ekonomichni perspektyvy vyroshchuvannia yahid [Economic Prospects of the Berries Growing]. Hazeta pidpryiemtsiv APK Ahrobiznes sohodni. 2015 ; 10 (305) : 25-27 (in Ukrainian).
13. State Statistical Service of Ukraine. Roslynnytstvo Ukrainy: statystychnyi zbirnyk 2015 r. [Plant Growing of Ukraine: Statistical Collection of 2015]. yiv ; 2016 : 180 p. (in Ukrainian).
14. Hadzalo Ya.. Intehrovanyi zakhyst yahidnykh nasadzhen vid shkidnykiv u pivnichno-zakhidnomu Lisostepu i Polissi Ukrainy [Integrated Pest Management in the North-Western Forest-Steppe and Polissia of Ukraine ]. Lviv : Svit ; 1999 : 184 p. (in Ukrainian).
15. Kopylov V.I. Zemlianika [Strawberries]. Simferopol : PoliPRES ; 2007 : 365 p. (in Russian).
16. Govorova G.F. and Govorov D.F. Zemlianika I klubnika. Monografiya [Strawberries. Monograph]. oscow : Prospekt ; 2016 ; 318 p. (in Russian).
17. Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini na 2015 rik [State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine for 2015]. Kyiv ; 2015 : 293-295 (in Ukrainian).
18. Bosyi . Sunytsia: perspektyvy vyrobnytstva v Ukraini [Strawberries: Prospects for Production in Ukraine]. Propozytsiia. 2009 ; 8 : 48-52 (in Ukrainian).
19. FAO. (Date of appeal - 02.03.2017). URL : http://www.fao.org/statistics/en/
20. Malynovskyi B. Sunytsia perspektyva sezonu 2017 [ Strawberry is a Prospect of the Season - 2017]. Propozytsiia. 2017. (in Ukrainian). URL : http://propozitsiya.com/ua/vyrashchivanie-zemlyaniki-sadovoy-perspektiva-sezona-2017
21. Mukhanin I.V., Zhbanova O.V. and Zueva I.V. Sadovodstvo I vinogradarsrvo. 2009 ; 3. (in Russian). URL : http://asprus.ru/blog/integrirovannaya-texnologiya-proizvodstva-yagod-zemlyaniki/
22. Starchous .. Shkidnyky ta osnovni khvoroby sunytsi [Pests and Major Diseases of Strawberries]. Ahrobiznes sohodni. 2016 ;10 : 30-34 (in Ukrainian).
23. Sylaieva .. and Pokhodnia .. Visnyk Lvivskoho NAU. Seriia : Ahronomiia. 2011 ; 15. (in Ukrainian).
24. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannia v Ukraini (Ofitsiine vydannia) [List of Pesticides and Agrochemicals Authorized for Use in Ukraine (Official Publication)]. Dnipropetrovsk : rt-Pres ; 2006: 311 p. (in Ukrainian).
25. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannia v Ukraini (Ofitsiine vydannia) [List of Pesticides and Agrochemicals Authorized for Use in Ukraine (Official Publication)]. Kyiv : Yunivest marketing ; 2012 : 831 p. (in Ukrainian).
26. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannia v Ukraini (Ofitsiine vydannia) [List of Pesticides and Agrochemicals Authorized for Use in Ukraine (Official Publication)]. Kyiv : Yunivestmedia; 2016 : 1023 p. (in Ukrainian).
27. Martsynivskyi .V. Orhanichna systema udobrennia osnova otrymannia ekolohichno bezpechnoho vrozhaiu yahid sunytsi vysokoi yakosti [Organic Fertilizer System Is the Basis for Obtaining Ecologically Safe Crop of High Quality Strawberries]. In : Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka : zb. mater. dop. konf. [Organic Production and Food Security: Rep. Conf.Mater.Coll.]. Zhytomyr : Polissia ; 2013 : 345-348 (in Ukrainian).
28. Strawberries Top Produce Pesticide List. Webmd Health News. URL : http://www.webmd.com/food-recipes/news/20170309/ewg-dirty-dozen-pesticides
29. Toropova E.Yu., Chulkina V.A. and Stetsov H.Ya. Agrokhimiya. 2008 ; 11 : 29-33 (in Russian).
30. Sekun M.P., Zherebko V.M., Lapa O.M. et al. Dovidnyk iz pestytsydiv [Reference Book of Pesticides]. Kyiv : Kolobih ; 2007 : 360 p. (in Ukrainian).
31. Pelo I.M., Bardov V.H., Vavrinevych O.P., Omelchuk S.T. and Antonenko A.M. Medychna nauka Ukrainy. 2015 ; 11(3-4) : 99-107 (in Ukrainian).
32. Lapa .., Khomenko .. and Yanovskyi Yu.P. Patent 48271 Ukraine, PC 0161/00. Sposib borotby z gruntovymy shkidnykamy pry posadtsi sadzhantsiv [Method of Controlling Soil Pests when Planting Seedlings]. Zaiavnyk i patentovlasnyk Mliivskyi instytut sadivnytstva im. L.P. Symerenka UAAN [L.P. Simerenko Mliiv Horticulture Institute UAAS is the Applicant and Patentee]. u48271; publ. 15.08.2002; Bull. 8 (in Ukrainian).
33. Yanovskyi Yu.P., Kravets I.S., Krykunov I.V., Mostoviak I.I., Mostoviak S.M., Sukhanov S.V. and Sukhomud O.H. Intehrovanyi zakhyst plodovykh kultur : navch. posib. [Integrated Protection of Fruit Crops: Textbook]. Kyiv : Feniks ; 2015 : 648 p. (in Ukrainian).