Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 142-146
PROBLEM OF POPULATION HEALTH PROTECTION AGAINST THE PROBABLE ACTION OF ENVIRONMENTAL FACTORS, CREATED IN THE PROCESS OF USE OF AIRPORTS OF CIVIL AVIATION UKRAINE
Yu.D. Dumansky1, N.G. Nikitina1, V.Yu. Dumansky1, S.V. Bitkin1, P.V. Smashko1, L.. Tomashevskaya1, S.V. Zotov1, A.P. Bezverha1, E.A. Serdyuk1, S.S. Galak1, N.M. Stebliy1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 613.168:612.014.45
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.142

SUMMRY:
The article discusses the situations that have developed in the territories of populated areas located in close proximity to modern airports. It raises the question of the need for a hygienic assess-ment of the combined effect of these factors, taking into account the definition of their real and per-missible load on the population.

REFERENCES:
1. Michaelson S. Health Physics. 1991 ; 61(1) : 3-14. DOI : https://doi.org/10.1097/00004032-199107000-00001
2. Serdiuk .. Vzaimodeystviye organizma s elektromagnitnymi polyami kak s faktorom okruzhayushchey sredy [The Interaction of the Organism with Electromagnetic Fields as an Environmental Factor]. Kiev : Naukova dumka; 1977 : 228 p. (in Russian).
3. Dumanskyi V.Yu. and Nikitina N.G. Elektromahnitne pole yak faktor vplyvu na zdorovia naselennia [Electromagnetic Field as a Factor of Influence on the Health of the Population]. In : Gigiena naselennykh mest [Hygiene of Populated Places : Sci. Works Coll.]. Kiev ; 2001 ; 38 : 52-53 (in Ukrainian).
4. Barkevich V.. and Nikitina N.G. Sanitarno-gigiyenicheskiye trebovaniya k razmeshcheniyu i ekspluatatsii RTS spetsialnogo naznacheniya v usloviyakh naselennykh mest [Sanitary and Hygienic Requirements for Location and Operation of Special Purpose RTS under Conditions of Settlements]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places : Sci. Works Coll.]. Kyiv; 2002 ; 39 ; 161-163 (in Russian).
5. Derzhavni sanitarni normy i pravyla zakhystu naselennia vid vplyvu elektromahnitnykh vyprominiuvan: DSanPin 239-96 (iz zminamy ta dopovnenniamy). [State Sanitary Norms and Regulations for the Protection of the Population from the Influence of Electromagnetic Radiation: SSanRN 239-96 (as amended)]. (in Ukrainian). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
6. Timchenko .I. Vyyavleniye i otsenka mutagennykh effektov nizkoenergeticheskikh fizicheskikh faktorov: rol narusheniya gormonalnogo gomeostaza : avtoref. diss. ... d. med. n. [Identification and Evaluation of Mutagenic Effects of Low-Energy Physical Factors: the Role of Hormonal Homeostasis Disorders: Dr. of Med. Dis. Abs.]. iev ; 1991 : 35 p. (in Russian).
7. Serdiuk A.M. and Dumanskiy Yu.D. Metodicheskiye podkhody k gigiyenicheskomu normirovaniyu izlucheniy elektromagnitnykh poley [Methodical Approaches to the Normalization of the Electromagnetic Field Radiation ]. In : Gigiena naselennykh mest [Hygiene of Populated Places : Sci. Works Coll.]. Kiev ; 1997 ; 32 : 3-8 (in Russian).
8. Tomashevskaya L.. Teoreticheskiye podkhody k prognozu metabolicheskogo riska vliyaniya elektromagnitnykh izlucheniy [Theoretical Approaches to the Hygienic Regulation of Electromagnetic Radiation]. In : Gigiena naselennykh mest [Hygiene of Populated Places : Sci. Works Coll.]. Kiev ; 2001 ; 38 (2) : 39-40 (in Russian).
9. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics. 1998 ; 74 (4) : 494-522.
10. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu urovney elektromagnitnogo polya sredstv upravleniya vozdushnym dvizheniyem grazhdanskoy aviatsii VCh-. OVCh- i SVCh-diapazonov [Guidelines for the Determination of the Levels of the Electromagnetic Field of the Civil Air Traffic Controls in the HF, VHF and Microwave Ranges]. oscow : 1988 : 43 p. (in Russian).
11. Night Noise Guidelines for Europe. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe ; 2009. URL : http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20090904_12
12. Berglund B., Lindvall Th. and Schwela D.H. Guidelines for Community Noise. Geneve : WHO ; 1999. URL : http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
13. Muller-Wenk R. The International Journal of Life Cycle Assessment. 2002 ; 7 (6) : 376376.
14. Babisch W. Noise & Health. 2000 ; 2 (8) : 9-32.
15. Statisticheskiy podkhod k otsenke urovnya shuma samoleta na mestnosti [Statistical Approach to the Assessment of Noise Level of an Airplane on the Ground]. (in Russian). URL : https://helpiks.org/4-12625.html/
16. ICAO. Okhrana okruzhayushchey sedy: Prilozheniye 16 k Konventsii o mezhdunarodnoy grazhdanskoy aviatsii. Tom 1. Aviatsionnyy shum [Environmental Protection: Appendix 16 to the Convention on International Civil Aviation. Volume 1. Aircraft Noise]. Montreal ; 2014 : 205 p. (in Russian).
17. Ministry of Health of Ukraine. Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh punktiv: DSP 173-96 [State Sanitary Regulations for Planning and Development of Settlements: SSR 173-96]. Kyiv ; 1996 : 88 p. (in Ukrainian).
18. ICAO. Noise Sertification Database. URL : http://noisedb.stac.aviation-civile.gouv.fr/find.php