Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 68, 2018   -   Pages: 20-28
HYGIENIC EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE ACTIVITY OF THE PRODUCTION CAPACITY OF THE ENTERPRISE FOR THE PRODUCTION AND PROCESSING OF REFRACTORY AND FUEL FUEL CLAYS OF THE ANDREVSKY DEPOSIT
V.M. Makhnyuk1, S.M. Mogilny1, A.A. Mishkovskaya2
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
2 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE

: 614.7:66.647
https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.020

SUMMRY:
Based on the results of the hygienic assessment of the impact of the activities of the production facilities of the enterprise on the extraction and processing of refractory and refractory clays of An-dreevsky deposit on the environment, preventive measures have been developed to prevent harm to the environment, including the consequences of the planned activity for the safety of people and their health. The need for additional study of the issue of establishing a hygienic standard for the size of the sanitary protection zone for modern quarries for the extraction of refractory and refractory clays by the open method and introducing the corresponding changes in the Sanitary classification of enter-prises of SSR N173-96 is determined. According to preliminary development, the adequacy of the SPZ size in 100 m for these objects is justified.

REFERENCES:
1. Serdiuk A.M., Polka N.S. and Makhniuk V.M. Suchasni problemy hihiieny planuvannia ta zabudovy naselenykh mists (normatyvno-pravove rehuliuvannia). Monohrafiia [Modern Problems of Hygiene of Planning and Development of Settlements (Normative and Legal Regulation). Monograph]. Kyiv : 2014 : 174 p. (in Ukrainian).
2. Serdiuk A.M. and Makhniuk V.M. Zhurnal AMN Ukrainy. 2014 ; 64 : 28-37 (in Ukrainian).
3. Makhniuk V.M. Gigiena I sanitariia. 2014 ; 1 : 111-144 (in Russian).
4. Makhniuk V.M. Do pytannia vdoskonalennia polozhen zminy 1 do DBN A.2.2-1-2003 Sklad i zmist materialiv otsinky vplyviv na navkolyshnie seredovyshche (OVNS) pry proektuvanni i budivnytstvi pidpryiemstv, budynkiv i sporud [To the Issue of the Improvement of the Provisions of Change No 1 to the SBN .2.2-1-2003 Composition and Content of Materials of Environmental Impacts Assessment (EIA) in Design and Construction of Enterprises, Buildings and Structures]. In : Bezpeka navkolyshnoho pryrodnoho, sotsialnoho ta tekhnohennoho seredovyshcha : Dvadtsiata naukovo-praktychna konferentsiia : zb. tez konf. [Environmental, Social and Technogenic Environment Safety : The Twentieth Scientific and Practical Conference: Conf. Theses Coll.]. Kharkiv ; 2011 : 90-91 (in Ukrainian).
5. Pro otsinku vplyvu na dovkillia : Zakon Ukrainy vid 23.05.2017 r. 2059-VIII [On the Assessment of Impact on the Environment: Law of Ukraine, May 23, 2017 2059-VII]. (in Ukrainian). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-17
6. Pro Zahalnoderzhavnu prohramu rozvytku mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy na period do 2030 roku : Zakon Ukrainy vid 21.04.2011 r. 3268-VI. [On the National Program of Development of the Mineral Resources Base of Ukraine for the Period up to 2030: Law of Ukraine, 21.04.2011 No. 3268-VI]. (in Ukrainian). URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3268-11
7. Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh punktiv 173 vid 19 chervnia 1996 r. (iz zminamy) [State Sanitary Regulations for Planning and Construction of Settlements No. 173, June 19, 1996 (as amended)]. (in Ukrainian). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96
8. Osypova V.O. and Hrabar O.V. Analiz ekolohichnoi sytuatsii pry vydobutku hlyny u vidkrytykh karierakh [Analysis of the Ecological Situation at the Clay Quarrying in Open Pits]. 2010. (in Ukrainian). URL : http://ea.donntu.edu.ua
9. Andriievskyi I.D. Suchasnyi stan mineralno-syrovynnoho kompleksu Ukrainy [The Current State of the Mineral Resource Complex of Ukraine]. In : Zb. nauk. pr. Ukrainskoho derzhavnoho heoloho-rozviduvalnoho instytutu [Sci. Works Coll. of the Ukrainian State Geological Exploration Institute]. 2010 ; 3-4 : 199-214 (in Ukrainian).
10. Donchenko E.V. Ekolohichni aspekty vidpratsiuvannia rodovyshch hlyn u Donetskomu baseini (na prykladi Novoraiskoho rodovyshcha vohnetryvkykh hlyn) [Ecological Aspects of Mining of Clay Deposits in the Donetsk Basin (On the Example of Novoraisky Field of Refractory Clays)]. In : Zb. nauk. pr. DonNTU. Seriia Hirnycho-heolohichna [Sci. Works Coll. Donetsk National Technical University. Mining and Geology Series]. Donetsk ; 2012 ; 2(17) : 79-87 (in Ukrainian).
11. Donchenko E.V. Identifikatsiya ekologicheskikh aspektov deyatelnosti gornodobyvayushchikh predpriyatiy po otrabotke mestorozhdeniy glin Donbassa [Identification of Environmental Aspects of Mining Enterprises for the Development of Deposits of Clay in Donbass]. In : Naukovi pratsi UkrRDMI NAN Ukrainy [Scientific Works of UkrNSMI, NASU]. Donetsk ; 2013 ;13 () : 323-338 (in Ukrainian).
12. Zhikalyak N.V. Zadachi gosudarstvennoy geologicheskoy sluzhby v optimizatsii struktury mineralno-syrevoy bazy donetskogo regiona [The Tasks of the State Geological Service in the Optimization of the Structure of the Mineral Resource Base of the Donetsk Region]. In : Sbornik nauchnykh trudov Instituta ekonomiko-pravovykh issledovaniy [Coll. Sci. Works of the Institute of Economic and Legal Research]. Donetsk ; 2010 : 5-19 (in Russian).